GENIUS LOCI SKLADOVÁ

Plagat_Genius loci Skladova-page-001

 

GÉNIUS LOCI SKLADOVÁ  (environmentálny dokument)

Perifériou  ako sociálno-priestorovou organizáciou ľudských spoločenstiev sa zaoberal program enviromentálneho dokumentu študentov Katedry umeleckej komunikácie na FMK UCM v Trnave. Zadanou témou s názvom „Génius loci Skladová“ bola  industriálna zóna  ulice Skladová, kde sídli Katedra umeleckej komunikácie FMK UCM v Trnave.

Sociológia sídel charakterizuje perifériu  vo viacerých súvislostiach pri potrebe  vyjadriť význam, okraj,  okrajovosť. Periféria je okraj veľkomesta alebo priemyselného mesta charakteristický typickou zástavbou, nízkou hustotou obyvateľov, s veľkým podielom a koncentráciou  skladov, úložísk, budov a priestorov pre výrobu a istým podielom poľnohospodárskej, ale aj neobrobenej pôdy. Prechod medzi mestom a dedinou, tá časť urbanizovaného územia, ktoré má bližšie k mestu a jeho spôsobu života a ktorú najčastejšie aj mesto pohltí.  Na periférii existujú enklávy = časti komunity obklopené inými komunitami tradičného dedinského osídlenia, obklopené mestskou zástavbou, ale aj vilovými štvrťami, skupinami rodinných domov, záhradkárskymi  kolóniami i rozptýlenou zástavbou a formami núdzového bývania. Periféria býva pod nižšou sociálnou kontrolou, častejší výskyt sociálno-patologických javov, koncentrácia problémových ľudí (neprispôsobiví, asociáli, bezdomovci…), nízky štandard bývania – veľmi často nepovoleného,  problémový spôsob života ….

Študenti v rámci predmetu reklamná fotografia a dizajn,  vizuálne analyzovali  typické tvary, znaky a obsahové kontexty danej lokality. Zámer  a samotná realizácia konceptu  dokumentácie,  prebiehala formou  mestského detailu, mestskej krajiny.  V obrazovej línii  a z aspektu teórie fotografie je pri fotografovaní podobných zadaní  dôležitý princíp obsahovej zástupnosti, kedy každý segment, ktorý sa objaví vo výreze reality, či má figuratívny resp. nefiguratívny charakter, je nositeľom zástupného obsahu – symbolu. Fotografia mení realitu na symbolickú realitu, práve vytváraním a  posunom reálnych tvarov, štruktúr a objektov, prostredníctvom  novovytvorených vzťahov a významov.

Industriálny charakter zóny Skladová  dominoval vo väčšine záberoch, ktoré mali jasne kritický charakter. Téma zadania konvenovala s citlivosťou a pomerne jasným a podrobným poznaním tejto časti industriálnej zóny Trnavy. Napriek tomu, že študenti prechádzali ulicou Skladová každý deň, až podrobná vizuálna analýza priniesla prekvapenie  vo forme kontroverzných a kritických záberov. Študenti v plnej miere využili vlastnosť média fotografie  a rôznych strojov, charakterizujú svet, ktorý reálne existuje, výtvarne a esteticky stvárniť svet rozkladu, deštrukcie a odchádzajúceho sveta industriálnej zóny.  Detaily plné rôznych banalít, ktoré sa menia na artefakty a symboly, kompozície stĺpov, štruktúry drôtov, vývesných tabúľ ktorý však paradoxne na fotografiách preukázateľne  plní svoju funkciu inverznej  krásy a poetiky . Študenti kriticky využili médium fotografie na posúdenie enviromentu, sociológie aj ekológie danej lokality.

Na výstave participujú študenti:  Alexandra Galambová,  Aneta Balážová,  Adriana Bacigálová, Barbora Fábryová,  Beata Bognárová, Boris Mihálik,  Dominika Verešová, Gabriela Koleková, Gabriela Kollárová, Jozef Mak, Lukáš Plechlo, Mária Valachovičová, Martina Kinčešová, Monika Hossová, Soňa Moravčíková, Ondrej Čičman,  Renáta Michlová,  Roman Pefčík

                                                                                                              Jozef Sedlák

Fotografie z vernisáže:

Comments

comments

Scroll to Top