Reklama/ antireklama

 

 

REKLAMA/ANTIREKLAMA

 

Priestor reklamy presahuje médium fotografie. Je to vec stratégie, marketingu, psychológie, politiky, morálky, sociológie a tak isto „umenia“ ako interpretovať vzťah – produkt verzus zákazník. Podstatné pre médium fotografie je, že reklamná a módna fotografia  bola legitímne zaradená ako súčasť dejín fotografie a umenia.  Diela  Richarda  Avedona, Oliviero  Toscaniho, Gui Bordina, David Baileyho, Terry Richardsona, presahujú reliéf klasickej reklamy a sú skôr výtvarnými projektmi, osobnými stanoviskami s personálnou estetikou  hodnotenia  problému reklamy a hlavne vzťahu reklamy a umenia. Takto priznaný status reklame môže za určitých okolností vytvárať hodnotné diela s  nadčasovými hodnotami, a tak zdôvodniť kontroverzné prieniky do oblasti umenia.

Zámerom témy „REKLAMA/ANTIREKLAMA“  bolo v rámci  predmetu Reklamná fotografia a dizajn na FMK UCM v Trnave, reagovať na spomínanú kontroverznosť.  Študenti si mali hravou formou vytvoriť svoj vlastný manuál reklamnej fotografie, ale aj interpretačné roviny obsahov,  ktoré chcú vizuálne hodnotiť a „propagovať“. Žánrovo reagovali najmä cez fotografiu portrétu, moderného zátišia, mestského detailu, krajiny, osobného bilboardu. Autorský prístup a interpretačné hľadiská opierali o výrazové prvky digitálnej fotomontáže, upravované a retušované vo väčšine prípadov v post produkčnom procese. Výrazne využili formu inscenovanej fotografie a taktiež dokumentu. Tak isto mali príležitosť ove­riť si svoje vlastné stanovisko, vytvoriť si vlastnú objednávku. Obrazovú stránku reklamy doplnili vlastným sloganom, alebo reklamným textom, ktoré podľa kontextov reklamy dopĺňali významové roviny.

Dôraz pri slove „reklama“ sme kládli na odpútaní sa od akýchkoľvek princípov a záťaží mediálneho trhu, estetických a marketingových kánonov. Ako pozitívny fakt oceňujem snahu študentov analyzovať popri klasickejších témach reklamy aj kontroverznejšie témy, ktoré polarizujú spoločnosť. Ide napríklad o aspekt politickej reklamy, problém sexuality, identity mladého človeka, vzťah k prostrediu a pod. Koncept predmetu a zvolenej témy vychádza z faktu, že dobrá reklamná fotografia zahŕňa a využíva celú škálu súčasných žánrov a parametrov média fotografie a postprodukcie a  predpokladá hlbšie poznanie komunikačnej zložky média fotografie.

Výstava prezentuje diela študentov v akademickom roku 2010 – 2011 a 2011 – 2012. Výber fotografií sme podriadili nielen kvalite výstupu, ale charakteru a kreatívnosti myšlienky a nápadu, cez ktorý študent reaguje na danú tému.

Na výstave participujú: BARBORA KALČOKOVÁ, NATÁLIA JAKUBCOVÁ, HENRIETA VAGNEROVÁ, LENKA CHRENKOVÁ, LUCIA NEMCOVÁ, LUCIA ŠKRIPCOVÁ, MÁRIA BARCZI, PETRA BOHUSLAVOVÁ, ZUZANA BUČKOVÁ, ZUZA­NA MAGÁLOVÁ, MICHAL VELNER, ADRIANA PODOBOVÁ, LUCIA ŽÁRSKA, ALEXANDRA GALAMBOVÁ, BEATA BOGNÁROVÁ, DOMINIKA DIRGASOVÁ, GABRIELA KOLLÁROVÁ, IVA PLZÁKOVÁ, JOZEF MAK, KLÁRA MALIŠOVÁ, MONIKA ŠAJTLAVOVÁ, LUCIA ŽÁRSKA, MAREK KOLLÁRIK, MAROŠ HÁMOR­SKÝ, MONIKA HOSSOVÁ, VERONIKA FAŠKOVÁ, VERONIKA SANTUSOVÁ, VLADIMÍRA KRASÍNSKA

Jozef Sedlák

 

Galéria k výstave:

Comments

comments

Scroll to Top